Şanlıurfa’da 25 yıllığına kiraya verilecek!

Vakıflar Genel Müdürlüğü Vakıflar Meclisinden alınan kararla, Şanlıurfa’nın Eyyübiye ilçesinde bulunan 10 bin 909,25 metrekarelik arsa 25 yıllığın...

 Şanlıurfa’da 25 yıllığına kiraya verilecek!

27.04.2023 - 10:28

Güncelleme : 27.04.2023 - 10:28

Vakıflar Genel Müdürlüğü Vakıflar Meclisinden alınan kararla, Şanlıurfa’nın Eyyübiye ilçesinde bulunan 10 bin 909,25 metrekarelik arsa 25 yıllığına kiraya verecek. Karar Resmi Gazete’de yayımlandı.

Vakıflar Genel Müdürlüğü Vakıflar Meclisi’nden alınan kararla Şanlıurfa’nın Eyyübiye ilçesine bağlı Beykapısı Mahallesi 4943 ada 3 parselde kayıtlı toplam 10 bin 909.25 metrekarelik arsa 25 yılığına kiraya verilecek. Karar Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Kapalı teklif usulü ile yapılacak ihalede İmara Uygun ticaret alanı olarak yapı yapmak şartı aranacak.

 

VAKIFLAR MECLİSİ KARARI

 • A) Yukarıda Vasıfları Belirtilen Taşınmazın Yapım Karşılığı Kiralanması ile İlgili Olarak; Vakıflar Genel Müdürlüğünün 13.03.2023 tarihli ve 78/73 sayılı Vakıflar Meclisi Kararı’na istinaden, Asgari olarak istenilen;
 • 1) Toplam sözleşme süresinin 25 (yirmibeş) yıl olarak belirlenmesi,
 • 2) İşin süresinin ve kira ödemelerinin yer teslim tarihinden itibaren başlatılması,
 • 3) Kira bedellerinin; inşaat süresinin 1. yılı aylık 5.000,00 TL + ihale artış oranında kira bedeli alınması, 2. ve 3. yıllarda ise aylık kira bedellerinin her yıl bir önceki yılın TÜFE (Oniki Aylık Ortalamalara Göre Değişim) oranında arttırılarak belirlenmesi, 4. yıl aylık 50.000,00 TL + ihale artış oranı + önceki 3 (üç) yılın TÜFE (Oniki Aylık Ortalamalara Göre Değişim) artışı yapılmasıyla hesap edilecek kira bedelinin alınması, müteakip yıllarda sözleşme süresi sonuna kadar her yıl için bir önceki yılın aylık kira bedelinin TÜFE oranında arttırılmasıyla bulunacak miktarın aylık kira bedeli olarak alınması,
 • 4) Yüklenicisi tarafından vakıf taşınmaz ve inşaat üzerine hiçbir surette haciz, ipotek, teminat vb. yükümlülüklerin konulmaması,
 • 5) Yüklenicisince tüm masrafları karşılanmak üzere; zemin etüt raporları, mimari, statik, mekanik, elektrik ve diğer tüm uygulama projelerinin ve hesaplarının İdaremize sunulması, imar durumuna aykırı olmamak üzere uygulama projelerinin hazırlanarak, ilgili kurum ve kuruluşlardan onaylatılması, yapı ruhsatının alınması ve inşaatın tamamlanarak binanın işletmeye açılması, inşaat bitirilip işletmeye açılıncaya kadar taşınmazın başka amaçla kullanılmaması, her türlü güvenliğin yüklenici tarafından sağlanması,
 • 6) İhale sonrası imarda iyileştirme olması, gelir getirici inşaat alanlarında artma olması halinde ihale oranında İdare lehine yansıtılması, ekspertiz raporunda belirtilen kullanım dışında fonksiyon yüklenmesi halinde İdare tarafından, ihalede oluşan kira bedellerinden az olmamak kaydıyla yeni kira bedellerinin belirlenmesi,
 • 7) Kamuya terk edilmesi gereken alanın 3194 sayılı Kanunda belirtilen orana kadar olan kısmının bedelsiz terk edilmesi, terk oranının Kanunda belirtilen oranın üzerinde olması halinde aşan kısmın bedelinin rayiç değer üzerinden hesaplanarak defaten İdaremize ödenmesi,
 • 8) İlgili mevzuata aykırı herhangi bir nedenle; sözleşme süresinin bitiminden önce taşınmazın tahliye edilmesi halinde o tarihe kadar yapılmış olan tüm masrafların, hakların ve yapılan imalatların peşinen hiçbir hak talep etmeden bedelsiz olarak İdaremize terk ve teberru edildiğinden tüm hak ve yapılan imalatların İdaremize bırakılması,
 • B) İhale Yukarıda belirtilen tarih ve saatte, Kamberiye Mahallesi, Kadri Eroğan Cad., No:
 • 8, Kat: 6, Haliliye/ŞANLIURFA adresinde bulunan Şanlıurfa Vakıflar Bölge Müdürlüğünde toplanacak olan, İhale Komisyonunun huzurunda yapılacaktır.
 • C) İhaleye teklif verecek olan isteklilerin ihale dokümanlarını, 09.30 -12.00 ile 14.00 -16.00 saatleri arasında; Kamberiye Mahallesi, Kadri Eroğan Cad., No: 8, Kat: 6, Haliliye/ŞANLIURFA adresinde bulunan Şanlıurfa Vakıflar Bölge Müdürlüğü, Sanat Eserleri ve Yapı İşleri Şube Müdürlüğü’nde görebilirler ve Şanlıurfa Vakıflar Bölge Müdürlüğünün Vakıf Katılım Bankası Şanlıurfa Şubesi nezdindeki TR91 0021 0000 0020 0006 3000 01 IBAN nolu hesabına 1.000,00 TL’nin yatırılarak dekontun ibraz edilmesi halinde temin edilebileceklerdir.

D) İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için;

 

 • 1) Türkiye’de tebligat için adres beyanı, (EK:1)
 • 2) Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Esnaf ve Sanatkarlar Odası Belgesi,
 • 3) Noter tasdikli imza beyannamesi veya imza sirküleri,
 • 4) İstekliler adına vekalet edilmesi halinde, istekli adına teklifte bulunacak kimselerin noter tasdikli vekaletnameleri ile vekilin yine noter tasdikli imza beyannamesi,
 • 5) Şanlıurfa Vakıflar Bölge Müdürlüğünün Vakıf Katılım Bankasındaki TR91 0021 0000 0020 0006 3000 01 IBAN nolu hesabına nakit olarak yatırılmış geçici teminat alındı makbuzu veya Şanlıurfa Vakıflar Bölge Müdürlüğü adına 2886 sayılı Yasaya göre alınmış ekli örneğe uygun geçici teminat mektubu (Limit içi-süresiz ve teyit yazılı), (EK:2)
 • 6) İsteklinin ortak girişim olması halinde ekli örmekte yer alan ortak girişim beyannamesi, (EK:3)
 • 7) İlgili Bankadan alınacak ekli örneğe uygun referans mektubu (Tahmin edilen bedelin %10′ una kadar kullanılmamış nakit kredisi veya teminat kredisi) (EK:4)
 • 8) Benzer iş ile ilgili iş bitirme belgesi veya ihale üzerinde kalırsa alt yüklenici çalıştırılması ile ilgili taahhütname, (EK:5)
 • 9) İlan tarihinden sonra ilgili vergi dairesinden alınacak vergi borcu olmadığına dair belgeyi,
 • 10) İlan tarihinden sonra ilgili Sosyal Güvenlik Kurumundan veya Sosyal Güvenlik Kurumunun internet adresi üzerinden alınacak prim borcu olmadığına dair belge veya e-Borcu Yoktur Belgesi,
 • 11) İhaleye katılmaktan yasaklı olmadığına dair şartnamenin ekli örneğine uygun İhalelerden Yasaklılık Durum Formu, (EK:6)
 • 12) İhale dokümanının satın alındığına dair makbuz,
 • 13) İhale konusu taşınmazın yerinde görüldüğünü belirtir yer gördü belgesini, (EK:7)
 • 14) İhale şartnamesine ekli örneğe uygun olarak hazırlayacakları teklif mektuplarını koyacakları iç zarfı, (EK:8) Dış zarf içine koyarak 18/05/2023 günü ihale saati olan 11:00’a kadar Kamberiye Mahallesi, Kadri Eroğan Cad, No: 8, Kat: 6, Haliliye/ŞANLIURFA bulunan Şanlıurfa Vakıflar Bölge Müdürlüğü İhale Komisyonu Başkanlığı’na vermiş olacaklardır.
 • 15) İstekli tarafından imzalanmış ihale şartnamesini,
 • 16) Terör örgütlerine iltisakı yahut bunlarla irtibatı olmadığına dair taahhütname, (EK:11)
 • 17) Teklifler ilanda belirtilen gün ve saate kadar, sıra numaralı alındılar karşılığında Şanlıurfa Vakıflar Bölge Müdürlüğü İhale Komisyonu Başkanlığına verilecektir.
 • 18) İhalenin İsteklinin üzerine bırakılması ve sözleşme yapılması ile ilgili her türlü vergi, resim, harç vb. giderler yüklenici tarafından karşılanacaktır.
 • 19) 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 6.maddesinde yazılı kimseler doğrudan veya dolaylı olarak ihalelere katılamazlar. Bu yasağı saymayarak ihaleye girenin üzerine ihale yapılmış bulunursa ihale bozularak geçici teminatı, sözleşme yapılmışsa bozularak kesin teminat irat kaydolunur.
 • 20) İdare gerekçesini göstermek kaydıyla ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

YORUMLAR
Bir Yorum Yapın