YAPILANDIRMA KANUNUNUN SUNDUĞU FIRSATLARDAN YARARLANIN

Şanlıurfa Vergi Dairesi Başkanı Seyit Tekin, 7326 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun getirdiği fırsatlara ilişkin ayrıntılı açıklamalar...

 YAPILANDIRMA KANUNUNUN SUNDUĞU FIRSATLARDAN YARARLANIN

28.07.2021 - 13:26

Güncelleme : 28.07.2021 - 13:26

Şanlıurfa Vergi Dairesi Başkanı Seyit Tekin, 7326 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun getirdiği fırsatlara ilişkin ayrıntılı açıklamalarda bulunarak vatandaşları/mükellefleri bilgilendirdi.

Şanlıurfa Vergi Dairesi Başkanı Seyit Tekin, yürürlükte bulunan 7326 sayılı kanunun 09 Haziran 2021 tarihinde yürürlüğe girdiğini, birçok alanda düzenlemenin yanı sıra özellikle kamu alacağına ilişkin ayrıntıları kapsayan ve toplumun hemen her kesimine hitap eden 7326 sayılı kanunu vatandaşımıza anlatmak, kanunun getirdiği avantajlardan azami seviyede yararlanmasını sağlamak amacıyla kanunun tanıtım faaliyetlerinin başlamasıyla birlikte bu kapsamdaki çalışmaları   yürütmek amacıyla Vergi Dairesi Başkanlığı olarak tüm personeli ile kanunu anlatmak ve uygulamak için hazır bulunduklarını ifade etti.

YAPILANDIRMA KANUNU NELER GETİRİYOR

Yapılandırma Kanunuyla; Vatandaşlarımızın kamuya olan borç yükünün azalacağını, borçların taksitler halinde ödenebileceğini, Vergiler, vergi cezaları, idari para cezaları ve ecrimisillerle ilgili ihtilafların sonlandırılacağını, Devam eden vergi incelemeleri ve takdir işlemleri için Kanundan yararlanılabileceğini belirten Seyit Tekin, devamında bu kanunla  Beyan edilmemiş veya eksik beyan edilmiş vergiler için pişmanlıkla veya kendiliğinden beyan yapılabileceğini, Geçmiş yıl beyanları artırılarak vergi incelemesine muhatap olunmayacağını, İşletme kayıtlarının gerçek duruma uygun hale getirilebileceği şeklinde açıklamalarda bulundu.

Tekin, yasanın getirdiği kolaylıklara değinerek 7326 sayılı yapılandırma kanununun 31 Aralık 2021 tarihine kadar süresi geçmiş araç muayenelerinin yaptırılması halinde aylık  yüzde %5 fazlaların tahsilinden vazgeçileceğini, Yapılandırılan borçların tamamının peşin veya ilk iki taksit ödeme süresi içinde ödenmesi halinde Yİ-ÜFE tutarları üzerinden ayrıca indirim yapılmasını düzenleyen fırsatlar sunduğuna dikkat çekti.

Vergi Dairesi Başkanı, ayrıca Tam mükellefiyete tabi ve bilanço esasına göre defter tutan gelir ve kurumlar vergisi mükellefleri, 9/6/2021 tarihi itibarıyla aktiflerine kayıtlı bulunan taşınmazlar ile amortismana tabi diğer iktisadi kıymetlerini, Yİ-ÜFE değerindeki değişimi dikkate almak suretiyle, 31/12/2021 tarihine kadar yeniden değerleyebileceklerini söyledi.

1-   KESİNLEŞMİŞ BORÇLARA ÖDEME KOLAYLIĞI

Vergi Dairelerine ödenmesi gereken vergi ve diğer borçların zam ve faizleri Yurtiçi Üretici Fiyat Endeksi ( Yİ-ÜFE ) oranında yaklaşık dörtte üç oranının üzerinde azaltılıyor. Vergi aslına bağlı cezalar da tamamen siliniyor. Usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezalarında da yarısı oranında indirim yapılıyor.

Borcun peşin ödenmesi halinde katsayı alınmadığı gibi tekrar indirim yapılarak, borcun tamamının ilk taksit ödeme süresi içinde ödenmesi halinde; Yİ-ÜFE oranında hesaplanan tutardan yüzde %90 oranında, Yapılandırılan borcun idari para cezası olması halinde ceza tutarından da ayrıca %25 oranında indirim yapılıyor.

Taksitli ödeme seçeneğini tercih edenler;  İsterlerse ilk taksit ödeme süresi içinde peşin ödeme yapabilir ve getirilen imkânlardan yararlanabilirler. İsterlerse birinci taksiti süresinde ödedikten sonra geri kalan taksitlerin tamamını ikinci taksit ödeme süresi içinde ödeyerek indirim imkânlarından yararlanabilirler. Bu durumda yapılandırma nedeniyle hesaplanan katsayı alınmayacağı gibi Yİ-ÜFE tutarından %50 oranında indirim yapılacak. Yapılandırılan borcun idari para cezalarından olması durumunda ceza tutarından %12,5 oranında indirim yapılacak.

Gelir vergisi, kurumlar vergisi, motorlu taşıtlar vergisi, KDV, ÖTV gibi tüm vergiler bu Kanuna göre yapılandırılabilecek. Ayrıca, (Tütün ve Pandemi kaynaklı verilenler ile Düzenleyici ve Denetleyici kurumlarca verilen idari para cezaları hariç).  Vergi dairelerince takip edilen diğer tüm idari para cezaları Kanun kapsamında yapılandırılabilecek. Öğrenim ve katkı kredisi borçları ile Ecrimisil borçları da bu Kanuna göre yapılandırılarak ödenebilecek. Motorlu taşıtlara ilişkin borçlarını yapılandıran araç sahipleri, Kanun kapsamında yapılandırılan bu borçlarının; tamamını ödemeleri halinde motorlu taşıtların satış ve devrine ait ilişik kesme belgesi, en az %10’unu ödenmeleri ve Kanun hükümlerini ihlal etmemeleri şartıyla taksit ödeme süresi sonuna kadar fenni muayene izin ve uçuşa elverişli belgesi, alabilecekler.

Kanunun 2 nci maddesine göre yapılandırılan borcun (katsayı tutarı dâhil) %10’unun ödenmiş olması şartıyla, Kanun hükümleri ihlal edilmediği sürece bu borçlar borç durumunu gösterir belgede gösterilmeyecek

2- İHTİLAFLI ALACAKLAR SULH YOLUYLA ÇÖZÜMLENİYOR

Kanunun, ihtilaflı alacakların yeniden yapılandırılması ve sulh yoluyla çözüme kavuşturulmasına da imkân sağladığını belirten Seyit Tekin, kanun kapsamındaki vergi ve vergi cezalarına, idari para cezalarına ve ecrimisillere karşı açılan davaları sonlandırmak, idarelerle sulh olmak ve yaşanan belirsizliği ortadan kaldırmak isteyen mükelleflerin de Kanundan yararlanabileceklerini bildirdi.

Kanunun yayımlandığı tarih itibarıyla ihtilafın bulunduğu aşama ve ihtilafa ilişkin verilmiş yargı kararları esas alınarak Kanunda farklı oranlarda ödemeler öngörülmekte. Bu alacakların peşin veya ilk iki taksit ödeme süresi içinde ödenmesi hâlinde de Yİ-ÜFE tutarından ve idari para cezalarının aslından aynı şekilde indirim yapılacak.

3- VERGİ İNCELEMESİ VEYA TAKDİR İŞLEMLERİ  DEVAM EDEN MÜKELLEFLER

Vergi incelemesinde olan mükellefler Halen vergi incelemesinde olan veya takdir işlemleri devam eden mükellefler için de düzenleme kapsamında olduğunu, inceleme ve takdir işlemlerinin neticesine göre tarh edilecek vergi ve kesilecek cezalar için mükelleflerin yapılandırma imkânlarından yararlanabileceklerini ifade eden Tekin,  şöyle devam etti: ”Vergi incelemesi veya takdir işlemleri sonucu tarh edilerek yapılandırılan borçların peşin veya altı eşit taksitte ödenmesi mümkün olup, bu kapsamdaki ödemelerin de peşin veya ilk iki taksit ödeme süresi içinde yapılması hâlinde de Yİ-ÜFE tutarından indirimler yapılacak. Kanun kapsamında pişmanlıkla ya da kendiliğinden beyan edilen vergilerin ödemeleri de kolaylaştırılıyor ve bu müesseseleri kullanmak suretiyle vergi dairesinin bilgisi dışında kalan hususların beyan edilmesi sağlanıyor.”

Örneğin, tapu harcı yönünden eksik beyanda bulunmuş olan vatandaşlarımız ya da geçmiş dönem katma değer vergisi beyannamelerini vermemiş olan mükelleflerimiz Kanunun getirmiş olduğu bu imkânlardan yararlanarak eksik beyanlarını tamamlayabilecek, verilmemiş beyannamelerini verebilecek. Tekin, Kanunun özetle bu durumdaki vatandaşlarımıza, gelin beyannamenizi verin, ister peşin ister taksitle hesaplanan tutarları ödeyin, herhangi bir ceza, zam ve faize de muhatap olmayın demektedir. açıklamasında bulundu.

4- MATRAH VE VERGİ ARTIRIMI İMKÂNI VERİLİYOR.

Bu Kanunla getirilen önemli düzenlemelerden bir tanesi de matrah artırımı olduğuna dikkati çeken Vergi Dairesi Başkanı Seyit Tekin, “Mükelleflerimiz daha önceki beyanlarını belli oranlarda arttırırlarsa o takdirde geçmişe dönük olarak herhangi bir vergi incelemesine muhatap olmayacaklar” diyerek, şöyle devam etti:” Mükelleflerimiz zarar beyan ettiyse veya hiç matrah beyan etmemişse, bu durumda da Kanunda öngörülen asgari tutarlar üzerinden Gelir ve Kurumlar Vergisi, Stopaj Vergileri, Katma Değer Vergisi açısından 2016-2020 yılları için matrah veya vergi artırımında bulunabilecekler.

Ayrıca, gelir ve kurumlar vergisinde yüzde 20 olan matrah artırım oranı, vergiye uyumlu mükellefler için yüzde 15 olarak uygulanacak ve matrah artırımını peşin ödeyen mükellefler için yüzde 10 peşin ödeme indirimi yapılacaktır.”Kira geliri elde eden mükellefler Kira geliri elde etmesine rağmen beyan etmeyen veya eksik beyan eden mükelleflerin de matrah artırımından yararlanabileceklerini vurgulayan Seyit Tekin,”Matrah ve vergi artırımları ise 31 Ağustos 2021 tarihine kadar yapılabilecek. Matrah ve vergi artırımı sonucu hesaplanan vergiler, peşin veya ilk taksit Eylül 2021 ayından başlamak üzere ikişer aylık dönemler halinde azami 6 taksitte ödenebilecek” dedi.

5-İŞLETME KAYITLARINI GERÇEĞE UYGUN HALE GETİRME FIRSATI

Yapılan düzenleme ile işletme kayıtlarının gerecek duruma uygun hale getirilmesine imkan verildiğini belirten Tekin, “İşletmede bulunduğu halde kayıtlarda yer almayan, emtia, makine, teçhizat ve demirbaşların düşük bir oran ile işletme kayıtlarına alınmasına, yine kayıtlarda yer aldığı halde işletmede bulunmayan, emtia, makine, teçhizat ve demirbaşların ise fatura düzenlemek suretiyle cezasız bir şekilde işletme kayıtlarından çıkışının sağlanarak, işletmeye ait kayıtların düzeltilmesine imkan sağlamaktadır. Ayrıca, kasa mevcudu ve ortaklardan alacaklar gibi hesaplarda kanun kapsamında gerekli düzeltmeler yapılabilecektir” diye konuştu.

6-BAŞVURU VE ÖDEMELER

Kanundan yararlanmak isteyenlerin, 31 Ağustos 2021 tarihine kadar ilgili idareye başvuruda bulunmaları gerektiğini belirten Seyit Tekin, bu konuda şu bilgileri verdi: “Kanunun 2’nci maddesinden yararlanmak isteyen borçlular, başvurularını Gelir İdaresi Başkanlığının internet adresi ‘gib.gov.tr’ ya da e-devlet ‘turkiye.gov.tr’ üzerinden yapabilecekleri gibi bağlı bulundukları vergi dairesine doğrudan veya posta yoluyla ya da diğer vergi daireleri aracılığıyla da yapabileceklerdir.

İhtilaflı durumda olan idari para cezası ve ecrimisil borçlarını Kanunun 3 üncü maddesi kapsamında yapılandırmak isteyen borçlular, başvurularını idari para cezasını veren/ecrimisili tespit ve takdir eden idarelere yapacaklar. Başvuru sırasında peşin veya taksit seçeneklerinden biri tercih edilecek. Yapılandırılan tutarlar 6, 9, 12, 18 taksit seçenekleri ile ödenebilecek. Taksitler 2 ayda bir ödemeli olacak. Ancak, unutulmaması gereken ve önem arz eden hususlardan birisinin de  Kanunun 4 üncü maddesinin bir ila yedinci fıkraları kapsamında yapılandırılan alacaklar ile matrah artırımı üzerine tahakkuk eden vergiler için ödemeler peşin veya 6 taksitte yapılabilecek.

Peşin veya ilk taksit ödemelerinin 30 Eylül 2021 (bu tarih dahil) tarihine kadar yapılması gerekiyor. “Taksitlerin ilk 2’sinin zamanında ödenmesi şartı var Tekin, kanundan yararlanmak isteyenlerin dikkat etmesi gereken en önemli hususlardan birinin de taksitle ödemeyi tercih edenlerin ilk iki taksiti süresinde ödemeleri olduğunu belirterek, “İlk 2 taksiti süresinde ödemeyenler, Kanunun getirdiği imkânlardan yararlanamayacak” dedi.Vergi Dairesi Başkanı Seyit Tekin, kanunla ilgili her türlü soruya Gelir İdaresi Başkanlığının ‘gib.gov.tr’ adresinde yer alan dokümanlardan veya Alo 189 VİMER aracılığıyla cevap alınabileceğini de belirtti.

Şanlıurfa Vergi Dairesi Başkanı Seyit Tekin, son olarak kanundan yararlanmak isteyenlerin 7/24 İnteraktif Vergi Dairesi hizmetinden yararlanabileceklerini, başvuruların gecikmeden bir an önce yapılmasını, aksine,  gerek fiziki gerekse elektronik ortamda  yoğunluk  ve yavaşlamalara sebebiyet verme ihtimalini de hesaba katarak başvuruları son günlere bırakmamaları çağrısında bulundu.. Tekin, devamında “Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de yaşanan salgın hastalık nedeniyle alınan tedbirlerin etkinliğini artırmaya katkıda bulunmak amacıyla teması ve salgının artma riskini azaltmak için başvuruların elektronik ortamda yapılmasının salgınla mücadele noktasında hayati önemde olduğunu” vurguladı.

HABER MERKEZİ

 

YORUMLAR
Bir Yorum Yapın