Karaköprü’de 1 adet taşınmaz satılacak

Şanlıurfa’nın Karaköprü ilçesinde belediyeye ait 1 adet taşınmaz Encümenin huzurunda satışı yapılacağına dair karar Resmi Gazete’de yayımlandı.

 Karaköprü’de 1 adet taşınmaz satılacak

22.12.2022 - 9:49

Güncelleme : 22.12.2022 - 9:49

Şanlıurfa’nın Karaköprü ilçesinde belediyeye ait 1 adet taşınmaz Encümenin huzurunda satışı yapılacağına dair karar Resmi Gazete’de yayımlandı.

Şanlıurfa’nın Karaköprü ilçesine bağlı Mehmetçik Mahallesinde bulunan Mülkiyeti Karaköprü Belediyesine ait 1 adet taşınmaz Karaköprü Belediye Meclisinin 07.11. 2022 tarih ve 214 sayılı kararı ile Karaköprü Belediye Encümenine yetki verilerek Karaköprü Belediye Encümeninin 08.12.2022 tarih ve 699 sayılı kararı ile 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 35/c maddesine göre Açık Teklif Usulü ile Belediye Hizmet binasında bulunan Encümen Toplantı salonunda 12.01. 2023 Perşembe Günü saat 11:00’de Encümen huzurunda satışı yapılacağına dair karar resmi gazetede yayımlandı.

RESMİ GAZETE’DE YAYIMLANAN KARAR AŞAĞIDA DETAYLI BİR ŞEKİLDE BELİRTİLDİ

Geçici teminat tahmin edilen bedel üzerinden alınır. Nispeti %3 (yüzde üç) tutarı tabloda belirtilen şekildedir. Kesin teminatı ihale bedeli üzerinden alınır. Nispeti %6 (yüzde altı) dır.

Karaköprü Belediye Başkanlığı:

(Harç-Şartname) Hesabı:2266-3561539-5184 İban:TR350001002266356156395184

(Teminat-Geçici teminat) Hesabı: 2266-35615639-5182 İban:TR890001002266356156395182

Madde 3- İhale ile ilgili Şartname Karaköprü Belediye Başkanlığı Yazı İşleri Müdürlüğünden mesai saatleri içerisinde ücretsiz olarak görülebilir. İhale şartnamesinin satış bedeli 100-TL (Yüz Türk Lirası)’dir.

Madde 4- Yukarıda tapu kaydı, niteliği ve diğer özellikleri belirtilen taşınmazlar

12.01.2023 tarihinde Perşembe Günü saat 11:00’de Karaköprü Belediyesi Hizmet Binası toplantı salonunda Belediye Encümeni huzurunda yapılacak ihale ile satılacaktır.

Madde 5- İhale, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 35/c maddesine göre Açık Teklif Usulü ile yapılacaktır.

Madde 6- İhale; umuma açık olup, özel, tüzel, kurum, kuruluş ve şahıslar ile yapı kooperatifleri girebilirler.

A) İstekli gerçek kişi ise;

a) Türkiye’de Kanuni ikametgâhı olması,

b) Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile

Elektronik posta adresi,

c) Noter tasdikli imza beyannamesi,

ç) Vekâleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekâletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,

d) İhaleye iştirak edecek tarafından her sayfası imzalanmış şartname,

e) Nüfus Cüzdanı Sureti veya arkalı önlü nüfus cüzdan fotokopisi,

f) İhale Şartnamesi satın aldığına dair makbuz aslı,

g) Yukarıdaki tabloda belirtilen muhammen bedelin en az %3’ ü tutarındaki geçici teminatın ödendiğine dair makbuz veya Limit Dâhili Süresiz Banka Teminat Mektubu,

ğ) Belediyemize herhangi bir borcu olmadığına dair belge,

B) İstekli tüzel kişi ise yukarıda bahsi geçen belgelere ek olarak;

a) Mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış Ticaret ve/veya Sanayi Odasından tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,

b) Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile Elektronik posta adresi,

c) İlgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil gazetesi, bu bilgilerin tamamının Ticaret Sicil gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirkülerini sunmaları gerekmektedir

ç) SGK,ve Maliyeye herhangi bir borcu olmadığına dair belge,

Madde 8- İhaleye iştirak etmek isteyen istekliler, en geç; 11.01.2023 Çarşamba günü saat 16:00’ya kadar yukarıda istenen belgeler ile birlikte Belediyemiz Yazı İşleri Müdürlüğüne müracaat etmeleri gerekmektedir.

YORUMLAR
Bir Yorum Yapın